خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی صنعت چوب و کابینت

قابلیت مالکیت دائمی مجوز استفاده از نرم‌افزار + یک سال پشتیبانی رایگان بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
2,985,000 تومان 67,500 تومان 202,500 تومان 405,000 تومان 742,500 تومان
2,500,000 تومان 60,000 تومان 180,000 تومان 360,000 تومان 660,000 تومان
2,500,000 تومان 60,000 تومان 180,000 تومان 360,000 تومان 660,000 تومان
675,000 تومان 30,000 تومان 90,000 تومان 180,000 تومان 330,000 تومان
450,000 تومان 15,000 تومان 45,000 تومان 90,000 تومان 165,000 تومان
750,000 تومان 25,000 تومان 75,000 تومان 150,000 تومان 275,000 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان