خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی صنعت چوب و کابینت

قابلیت مالکیت دائمی مجوز استفاده از نرم‌افزار + یک سال پشتیبانی رایگان بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
1,990,000 تومان 45,000 تومان 135,000 تومان 270,000 تومان 495,000 تومان
950,000 تومان 30,000 تومان 90,000 تومان 180,000 تومان 330,000 تومان
450,000 تومان 17,500 تومان 52,500 تومان 105,000 تومان 192,500 تومان
300,000 تومان 10,000 تومان 30,000 تومان 60,000 تومان 110,000 تومان
500,000 تومان 15,000 تومان 45,000 تومان 90,000 تومان 165,000 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان