خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی تولید بتن آماده

قابلیت مالکیت دائمی مجوز استفاده از نرم‌افزار + یک سال پشتیبانی رایگان بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
21,000,000 تومان 207,000 تومان 621,000 تومان 1,242,000 تومان 2,277,000 تومان
5,750,000 تومان 115,000 تومان 345,000 تومان 690,000 تومان 1,265,000 تومان
5,750,000 تومان 115,000 تومان 345,000 تومان 690,000 تومان 1,265,000 تومان
1,725,000 تومان 28,750 تومان 86,250 تومان 172,500 تومان 316,250 تومان
3,450,000 تومان 69,000 تومان 207,000 تومان 414,000 تومان 759,000 تومان
6,900,000 تومان 138,000 تومان 414,000 تومان 828,000 تومان 1,518,000 تومان
1,150,000 تومان 17,250 تومان 51,750 تومان 103,500 تومان 189,750 تومان
8,625,000 تومان 63,250 تومان 189,750 تومان 379,500 تومان 695,750 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان