خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی تولید بتن آماده

قابلیت مالکیت دائمی مجوز استفاده از نرم‌افزار + یک سال پشتیبانی رایگان بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
27,000,000 تومان 269,000 تومان 807,000 تومان 1,615,000 تومان 2,960,000 تومان
6,000,000 تومان 150,000 تومان 449,000 تومان 897,000 تومان 1,645,000 تومان
6,000,000 تومان 150,000 تومان 449,000 تومان 897,000 تومان 1,645,000 تومان
2,500,000 تومان 37,000 تومان 112,000 تومان 224,000 تومان 411,000 تومان
3,500,000 تومان 90,000 تومان 269,000 تومان 538,000 تومان 987,000 تومان
7,000,000 تومان 179,000 تومان 538,000 تومان 1,076,000 تومان 1,973,000 تومان
1,300,000 تومان 22,000 تومان 67,000 تومان 135,000 تومان 247,000 تومان
9,000,000 تومان 82,000 تومان 247,000 تومان 493,000 تومان 904,000 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان