خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی تولید بتن آماده

قابلیت مالکیت دائمی مجوز استفاده از نرم‌افزار + یک سال پشتیبانی رایگان بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
18,300,000 تومان 180,000 تومان 540,000 تومان 1,080,000 تومان 1,980,000 تومان
5,000,000 تومان 100,000 تومان 300,000 تومان 600,000 تومان 1,100,000 تومان
5,000,000 تومان 100,000 تومان 300,000 تومان 600,000 تومان 1,100,000 تومان
1,500,000 تومان 25,000 تومان 75,000 تومان 150,000 تومان 275,000 تومان
3,000,000 تومان 60,000 تومان 180,000 تومان 360,000 تومان 660,000 تومان
6,000,000 تومان 120,000 تومان 360,000 تومان 720,000 تومان 1,320,000 تومان
1,000,000 تومان 15,000 تومان 45,000 تومان 90,000 تومان 165,000 تومان
7,500,000 تومان 55,000 تومان 165,000 تومان 330,000 تومان 605,000 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان