خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی تولید بتن آماده

قابلیت مالکیت دائمی مجوز استفاده از نرم‌افزار + یک سال پشتیبانی رایگان بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
12,200,000 تومان 120,000 تومان 360,000 تومان 720,000 تومان 1,320,000 تومان
2,100,000 تومان 35,000 تومان 105,000 تومان 210,000 تومان 385,000 تومان
1,000,000 تومان 15,000 تومان 45,000 تومان 90,000 تومان 165,000 تومان
700,000 تومان 10,000 تومان 30,000 تومان 60,000 تومان 110,000 تومان
2,000,000 تومان 40,000 تومان 120,000 تومان 240,000 تومان 440,000 تومان
5,000,000 تومان 35,000 تومان 105,000 تومان 210,000 تومان 385,000 تومان
4,000,000 تومان 80,000 تومان 240,000 تومان 480,000 تومان 880,000 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان